tại SAO không thể mua vé trực tuyến?

nguyên nhân có thể\n trục trặc kỹ thuật

Nếu bạn không thể mua vé trực tuyến, hãy thử giải pháp sau:

Hãy kiểm tra kết nối mạng.

Kiểm tra số dư tài khoản.

3. cố xóa bộ nhớ nhớ trình duyệt và bánh quy.

4. cố gắng sử dụng các thiết bị khác hoặc kết nối mạng để mua.

kết luận